Here is a list of deputies

Acintya Rupa Devi Dasi
Acyuta Priya Dasa
Aniruddha Dasa
Atmarama Dasa
Bhakti Dhira Damodara Swami
Bhaktarupa Dasa
Devakinandan Dasa
Dina Sharana Devi Dasi
Hanuman Dasa
Haridas Dasa
Jagajivan Dasa
Laxmimoni Devi Dasi
Madana-mohana Dasa
Praharana Devi Dasi
Prasanta Devi Dasi
Rasaraja Dasa
Sarvaisvarya Dasa
Simheswara Dasa
Svavasa Dasa
Tirtharaj Das
Vedavyasapriya Swami
Devakinandan Dasa
Kalasamvara Dasa
Krsnadasa Kaviraja dasa
Ramabhadra Dasa